Wizytówka firmy: AWATAX Ewa Partyka

Kontakt: AWATAX Ewa Partyka
targeo
ul. Czumy 3 (I Piętro)01-355 Warszawa
tel.22 201 09 88tel.kom.502 078 329
Opis firmy i działalności:

Biuro Rachunkowe AWATAX świadczy usługi w obszarze obsługi rachunkowej i kadrowo-płacowej.

Gwarantujemy kompleksową obsługę Państwa firmy i rzetelne wykonanie powierzonych nam zadań a także usługi doradcze w ramach uprawnień.

Zachęcamy do współpracy firmy handlowe, usługowe i produkcyjne działające na rynku w formie spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prywatnej działalności gospodarczej, a także fundacje, stowarzyszenia i wspólnoty mieszkaniowe.

Doskonała znajomość zasad polskiej rachunkowości, a także standardów międzynarodowych pozwala nam zaoferować najwyższą jakość usług, co dla klientów z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest gwarancja bezpiecznego, zgodnego z wymogami rachunkowości prowadzenia działalności biznesowej.

Zakres działalności firmy w tym obszarze pozwala zaoferować Klientom przejęcie wszystkich bądź wybranych funkcji przedsiębiorstwa w ramach wymienionego obszaru.

Biuro Rachunkowe AWATAX proponuje Państwu prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę kadrowo- płacową przedsiębiorstwa, a także usługi doradcze w ramach uprawnień.

Nasze kompetencje w obszarze rachunkowości, kadr i płac potwierdzone są odpowiednimi certyfikatami i zezwoleniami.

Pracujemy na systemach Asseco WAPRO. WF-Mag, WF-KaPer, WF-GANG, WF-FaKir.

Produkty, usługi, marki:

Usługi Księgowe:

 • Pełna Księgowość:
  • Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez biuro rachunkowe na podstawie dodatkowych ewidencji
  • Prowadzenie ewidencji księgowej z podziałem na działalność statutową i gospodarczą
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
  • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie
 • Książka Przychodów i rozchodów:
  • Prowadzenie KPiR zgodnie z rozporządzeniem na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez biuro rachunkowe na podstawie dodatkowych ewidencji
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • Zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie
 • Ryczałt ewidencjonowany:
  • Prowadzenie Ewidencji Przychodówna podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta zgodnie z ustawą
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • Zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie
 • W zakres usługi wchodzi także:
  • Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów księgowych
  • Monitoring należności i zobowiązań
  • Wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
  • Bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z miesięcznym wyliczaniem wysokości amortyzacji
  • Bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
  • Naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętą polityką
  • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych
  • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji (również elektronicznie)
  • Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym Wewnętrzno Wspólnotowych Nabyć i dostaw
  • Sporządzanie zgłoszeń, pism, wyjaśnień i wysyłanie ich do Urzędów
  • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie

Usługi Kadrowe:

 • Obsługa kadrowa:
  • Zgłoszenie pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów
  • Przygotowywanie standardowych umów o prace z pracownikami, cywilnoprawnych
  • Przygotowywanie świadectw pracy
  • Prowadzenie ewidencji urlopów
  • Reprezentowanie klienta w PIP
 • Obsługa płac:
  • Przygotowywanie list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez klienta (zwolnienia lekarskie, zasiłki, urlopy itp.)
  • Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Przygotowywanie kalkulacji miesięcznych wynagrodzeń pracowników, osób wykonujących prace zlecone oraz o dzieło, oraz osób otrzymujących wynagrodzenia z pozostałych tytułów
 • Obsługa ZUS i US:
  • Sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji ZUS
  • Sporządzanie i składanie dokumentów zgłoszeniowych, aktualizacyjnych
  • Przygotowywanie informacji dla pracowników ZUS RMUA oraz pasków list płac
  • Reprezentowanie klienta w US i ZUS
 • Obsługa PFRON:
  • Zgłoszenie pracodawcy do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji PFRON
  • Reprezentowanie klienta w PFRON

Usługi Pozostałe:

 • Pomoc w zarejestrowaniu podmiotów w KRS i UG, GUS, ZUS i US
 • Reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej, również w trakcie kontroli
 • Sporządzanie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych
 • Załatwianie zaświadczeń z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Opracowywanie wniosków kredytowych
 • Opracowanie zakładowego planu kont
 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów
 • Opracowanie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS
 • Opracowanie, wdrażanie i aktualizacja, przy współpracy z kierownictwem przedsiębiorstwa, odpowiedniego do prowadzonej działalności i sprawozdawczości zakładowego planu kont
 • Szkolenie pracowników działów księgowości Klienta
 • Możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta
 • Wszelkie inne czynności związane wykonywane na życzenie klienta

W ramach usługi dodatkowej AWATAX prowadzi kompleksową obsługę związaną z nadzorem nad umowami i rozliczeniami dotacji UE:

 • Weryfikacje umowy i kosztorysu pod względem zadań rachunkowych / rozliczeniowych
 • Sporządzanie harmonogramu realizacji zadań w zakresie:
  • składanie wniosków o płatność
  • składane sprawozdań finansowych częściowych z realizacji projektu
  • złożenie sprawozdania finansowego końcowego
 • Składanie wniosków o przesunięcia wydatków w projekcie
 • Kompletowanie dokumentów dotyczących wydatków z dotacji
 • Weryfikacje kwalifikacji kosztów
 • Modyfikację zasad (polityki) rachunkowości i Zakładowego Planu Kont
 • Oznaczanie dokumentów zgodnie z kwalifikacją poniesionych wydatków
 • Dekretowanie dokumentów zgodnie z kwalifikacją poniesionych wydatków
 • Okresowe monitorowanie wysokości środków pieniężnych pozostałych do wykorzystania z dotacji
Powrót: Bemowo > biura rachunkowe
| 2383
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin