Wizytówka firmy: KARATE KIDS Niepubliczne Przedszkole

Kontakt: KARATE KIDS Niepubliczne Przedszkole
targeo
al. Rzeczypospolitej 18 lok.13602-972 Warszawa
tel.kom.792 468 292
Opis firmy i działalności:

Karate Kids to kameralne przedszkole działające na terenie Miasteczka Wilanów od 2012 roku (wcześniej W Pustyni i w puszczy).

W naszym przedszkolu dzieci wychowywane są w niewielkich grupach, w duchu zdrowego i aktywnego trybu życia. Różnorodne zajęcia dostosowane są do wieku i możliwości dzieci.  W ramach dydaktyki skupiamy się na:

 • zaszczepieniu zasad zdrowego stylu życia: odżywiania i aktywności ruchowej
 • wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe
 • kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; przekazywaniu zasad fair-play w życiu sportowym i codziennym
 • rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
 • trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcaniu do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 • kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej
 • prowadzeniu obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej przeprowadzanie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
Produkty, usługi, marki:

  W ramach czesnego Przedszkole w ciągu roku zapewnia dziecku:

 • edukację, opiekę i wychowanie dziecka w godzinach 7.00-18.00
 • zajęcia dydaktyczne w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • diagnozę logopedyczną na początku roku przedszkolnego (badania przesiewowe)
 • konsultacje psychologiczne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia z rytmiki
 • zajęcia fitness dla najmłodszych
 • zajęcia z logopedii
 • edukację teatralną
 • edukację muzyczną
 • edukację artystyczno-plastyczną
 • spotkania z ciekawymi gośćmi
 • wycieczki
 • zajęcia z cyklu „Kuchcikowo”
 • organizację uroczystości okolicznościowych
 • pomoce dydaktyczne (w tym podręczniki) i plastyczne (wyprawka na cały rok przedszkolny)
Godziny otwarcia:

Przedszkole pracuje w godzinach 7.00-18.00, czynne jest przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Powrót: Wilanów > przedszkola
| 551
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin