Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 366

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 366
targeo
ul. Hawajska 7 02-776 Warszawa
tel.22 641 72 22
Opis firmy i działalności:

Przedszkole nr 366 to nowoczesna placówka oświatowa o różnorodnej ofercie programowej, zatrudniająca wysoko wykształconą i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, logopedę i psychologa, grono osób przyjaznych, które dbają o zdrowie, bezpieczeństwo, wszechstronny rozwój i dobre samopoczucie każdego dziecka. Praca dydaktyczno – wychowawcza w naszym przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 r (Dz.U. 2017 poz. 356).

Realizowane w przedszkolu zajęcia prowadzone są poprzez zabawę, która jest podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkole prowadzi działania z zakresu edukacji prozdrowotnej i ekologicznej w oparciu o program Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy.

Proponujemy dzieciom udział w: koncertach muzycznych, teatrzykach, imprezach okolicznościowych, wycieczkach pieszych i autokarowych. Współpracujemy z lokalnymi Domami Kultury oraz Ośrodkiem Opieki Społecznej. Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w licznych konkursach i przeglądach twórczości dziecięcej.

Od kilku lat nasze przedszkole uczestniczy i organizuje akcje charytatywne. Tradycją stały się takie akcje jak: Książeczka dla szpitala– dary dla dzieci przebywających w szpitalu , Góra grosza– dla rodzinnych domów dziecka,  Pola Nadziei – na rzecz Fundacji Hospicjum Onkologicznego, Pomóżmy pomagać – na rzecz bezdomnych zwierząt z Przytuliska Ami, Azylu pod Psim Aniołem i Straży dla Zwierząt.

Nasze Przedszkole istnieje od 1983 roku. Uruchomione zostało, jako placówka ośmiooddziałowa, obecnie funkcjonuje w niej dziewięć oddziałów. Przedszkolem od 1 września 2022 r. kieruje Pani Dyrektor Izabela Wróblewska. W przedszkolu bawi się i uczy ponad 200 dzieci w wieku od trzech do sześciu lat pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i oddanego personelu pomocniczego.

Przedszkole mieści się w obszernym budynku, połączonym ze Szkołą Podstawową. Każda grupa wiekowa ma do dyspozycji dużą i dobrze wyposażoną salę do zajęć i zabaw, w której znajdują się nowoczesne, kolorowe meble, kąciki zainteresowań, zabawki i pomoce do zajęć. Pozwalają one dzieciom eksperymentować, rozwijać zdolności oraz własne zainteresowania.

W budynku przedszkola znajduje się dziewięć sal dydaktycznych z łazienkami, sala gimnastyczno-rekreacyjna, gabinet logopedy i psychologa, szatnie oraz stołówka. Nasze przedszkole otoczone jest zielenią, wokół budynku jest duży nowoczesny ogród. Dzieci mają na jego terenie do dyspozycji m.in. piaskownice, zjeżdżalnie, huśtawki, oraz sprzęt rekreacyjno sportowy umożliwiający i wspomagający rozwój psychofizyczny dziecka. Przedszkole usytuowane jest z dala od ruchliwych dróg.

Kadra Pedagogiczna to nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, z dużym doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi. To kreatywny, pełen ciepła, oddany swojej pracy zespół pedagogiczny zapewniający wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Ustawicznie podnoszący swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oraz kursach, warsztatach i szkoleniach. Wykorzystujący zdobytą wiedzę w praktyce, wyzwalający potencjał twórczy wychowanków i doskonalący ich talenty. Stosujący aktywne i nowoczesne metody nauczania, które są bezcenne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Kadra pedagogiczna systematycznie współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania.

Pracownicy Administracji to wykwalifikowane i doświadczone osoby. Zajmują się m.in. sprawami finansowymi przedszkola oraz planowaniem i organizacją żywienia. Pracownicy Obsługi to osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi; dbają o ich bezpieczeństwo utrzymują w czystości nasze przedszkole, jak i teren wokół niego; pomagają nauczycielom w codziennej pracy z dziećmi. Przygotowują smaczne i zdrowie posiłki.

Codziennie nauczycielki prowadzą zajęcia w nawiązaniu do Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Podejmowane działania cechuje integracja treści z różnych dziedzin; przenikają się one, uzupełniają. Prowadzone aktywności obejmują edukację intelektualną (rozwój mowy, myślenia, matematykę), edukację muzyczną, plastyczną oraz zdrowotno – ruchową.

W ramach edukacji intelektualnej przedszkolaki zgłębiają wiedzę z wielu dziedzin. Wzbogacają swoje kompetencje językowe, słownictwo, rozwijają umiejętności wypowiadania się, komunikowania. Dzieci bawią się zdaniem, wyrazem, sylabą, głoską. Tworzą wiersze, opowiadania, bajki. Podczas licznych zabaw eksperymentują językiem. Ekspresja werbalna pozwala rozwijać wyobraźnię, pomysłowość, kreować postawę twórczą.

Stałe miejsce w pracy z wychowankami zajmują ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: ćwiczenia warg, języka, podniebienia, policzków, ćwiczenia oddechowe. Ich systematyczne prowadzenie doskonali umiejętność wyrazistego mówienia. Realizując treści matematyczne nauczycielki organizują wiele sytuacji edukacyjnych, które m.in. rozwijają umiejętności klasyfikowania przedmiotów np. wg określonych cech (wielkości, koloru, kształtu, przeznaczenia), pozwalają rozwijać orientację przestrzenną, orientację w schemacie ciała. Doskonalą umiejętność liczenia, posługiwania się liczebnikami głównymi, porządkowymi. Pozwalają także prowadzić różnorodne działania na zbiorach itp.

Edukacja muzyczna obecna jest w naszych działaniach każdego dnia. Dzieci poznają wiele piosenek, zabaw ruchowych ze śpiewem. Obcują z różnymi rodzajami muzyki. Określają jej nastrój, dynamikę, tempo, wyodrębniają w śpiewie głos żeński, męski. Ważne miejsce w naszych działaniach zajmuje ruch kreatywny – twórczy, swobodny. Dzięki temu nasi podopieczni rozwijają świadomość własnego ciała, płynność ruchów zaś muzyka relaksacyjna pozwalała rozwijać umiejętność wyciszania, rozładowania negatywnych napięć. W działaniach muzycznych nie zapominamy także o instrumentach. Dzieci poznają ich budowę, brzmienie, sposób grania na nich. Tworzą też własną muzykę.

Nasi podopieczni uczestniczą również w różnorodnych koncertach, teatrzykach organizowanych na terenie placówki podczas, których uczą się być widzem, uczą się zasad kulturalnego zachowania podczas odbioru dzieł literackich i teatralnych. Po obejrzeniu spektakli wypowiadają się na temat przedstawionych treści (słownie, plastycznie). Organizujemy także swobodne zabawy w teatr z wykorzystaniem przedszkolnego teatrzyku i różnorodnych rekwizytów. Wiele miejsca zajmuje praca z wykorzystaniem metod twórczych: dramy, pedagogiki zabawy dzięki, której przedszkolaki wzbogacają ekspresję słowną, sposoby komunikowania się, wyrażania siebie.

Nasi podopieczni przygotowują wiele przedstawień z okazji różnorodnych świąt, działają na rzecz innych. To co przygotują z nauczycielkami jest prezentowane w szerszym środowisku: m.in.. uczniom Szkoły Podstawowej nr 310, podopiecznym Dziennego Domu Pomocy Społecznej na Ursynowie i Wilanowie oraz podopiecznym Centrum Alzheimera w Warszawie. Nie można zapomnieć także o ważnych treściach patriotycznych, o narodowych tradycjach, o kształtowaniu odpowiedniej postawy u małego człowieka. To także obecne jest w działaniach nauczyciela.

Edukacja plastyczna to m.in. działania z wykorzystaniem różnorodnych technik (rysowanie – kredką świecową, pastelą, węglem, malowanie farbami, z użyciem różnorodnych przyrządów – rąk, pędzli, lepienie z plasteliny, masy solnej, wydzieranie, stemplowanie z wykorzystaniem gotowych stempli, ołówka, origami), z różnorodnego tworzywa ( materiału przyrodniczego, patyków, wełny, waty, folii, gazety). Podejmowane przez nauczycieli działania poszerzają doświadczenia plastyczne dzieci, pozwalają poznawać właściwości różnorodnych materiałów.

Podczas wykonywania prac nasi podopieczni doskonalą małą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową rozwijają wyobraźnię, wrażliwość kolorystyczną. Działania, w których uczestniczą przedszkolaki wyposażają je także w umiejętności potrzebne na dalszym etapie edukacji. Dzieci uczestniczą również w warsztatach lepienia z gliny podczas, których poznają właściwości tego materiału.

Wiele miejsca w pracy nauczycieli z podopiecznymi zajmuje edukacja zdrowotno- ruchowa. Systematycznie prowadzone działania pozwalają kształtować u dzieci czynną postawę wobec własnego zdrowia. Różnorodna aktywność fizyczna (również z wykorzystanie metod twórczych W. Sherborne, R. Labana, C. Orffa) pozwala nie tylko rozwijać sprawność ruchową, nie tylko lepiej poznawać swoje ciało, swoje możliwości, ale także wpływa na rozwijanie umiejętności współpracy z partnerem czy też w zespole.

Każdego dnia nauczyciele podejmują tematykę związaną z zasadami zdrowego żywienia wykorzystując do tego nasze codzienne zdrowe menu, rozmowy połączone z działaniem, zabawy dydaktyczne, literaturę, odgrywając scenki dramowe. Wszystko to wpływa na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Dbając o wzbogacanie oddziaływań w tym zakresie przedszkole przystępuje do wielu programów edukacyjnych podejmujących tę tematykę. W codziennych działaniach nauczycieli z dziećmi wiele miejsca zajmuje kształtowanie postaw proekologicznych m.in. utrwalanie nawyków dbania o środowisko, o rośliny i zwierzęta.

Nie możemy także pominąć kwestii bezpieczeństwa tak ważnej w codziennej pracy z dziećmi a wiążącej się z uświadamianiem wychowankom możliwości różnorodnych zagrożeń, i umiejętności odpowiedniego do sytuacji zachowania się. Mamo, Tato tak więc dzięki codziennej pracy naszych nauczycieli rozwijamy się, przeżywamy, doświadczamy, działamy twórczo a co najważniejsze poznajemy siebie i innych, uczymy się bycia w grupie społecznej, uczymy się komunikowania z drugim człowiekiem, rozumienia go, szanowania, odpowiedniego reagowania zarówno na porażkę jak i na sukces. Budujemy swoją pozytywną samoocenę. Wszystko to składa się na sferę emocjonalną. Jeśli tu odniesiemy sukces to działania w innych sferach zapewnią nam także powodzenie. A w przyszłości zapewni nam to sukces w zakresie tzw. umiejętności kluczowych tak cenionych i niezbędnych w dzisiejszym świecie.

Produkty, usługi, marki:

Wykorzystujemy nowatorskie metody pracy z dziećmi min.:

  • Harmonijnego wspierania rozwoju wg metody Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, Edukacji Matematycznej wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Dobrego Startu
  • M. Bogdanowicz, Twórczej Ekspresji Ruchowej C. Orffa i R. Labana, Pedagogiki Zabawy Klanzy i Dramy.

Programy własne:

  • „SPORT TO ZDROWIE, KAŻDY PRZEDSZKOLAK CI TO POWIE”
  • „Rodzic bliżej przedszkola”
  • „Zdolny przedszkolak czyli talent niejedno ma imię”
  • „Przedszkolak w świecie plastyki”
  • „Gimnastyka buzi i języka”
Powrót: Ursynów > przedszkola
| 87
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin