Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 401

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 401
targeo
ul. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa
tel.22 641 54 05
Opis firmy i działalności:

Przedszkole nr 401 rozpoczęło swoją działalność w 1986r. Jest placówką 8 – oddziałową, nowoczesną, przyjazną dziecku i rodzinie, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Ogród otaczający przedszkole zajmuje powierzchnię 3000 m2, jest ogrodzony i wyposażony w piaskownice oraz sprzęt i zabawki ogrodowe. Jest to doskonałe miejsce do zabawy na świeżym powietrzu oraz prowadzenia doświadczeń i obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole świadczy wysoki poziom usług edukacyjnych. Panuje w nim atmosfera życzliwości, otwartości i zaufania. Jest miejscem dobrej i twórczej zabawy. W pracy dydaktyczno-wychowawczej stosowane są metody aktywizujące, sprzyjające odkrywaniu świata i korzystania z jego dobrodziejstw. Przedszkole ma jasno określone cele i konsekwentnie dąży do ich osiągnięcia.

Wszyscy pracownicy przedszkola to ludzie, którzy potrafią nawiązać z przedszkolakami bliski i serdeczny kontakt. Swoją pracę traktują jako powołanie, którym jest możliwość bycia uczestnikiem procesu twórczego rozwoju osobowości naszych wychowanków.

Głównym kierunkiem rozwoju przedszkola jest stworzenie placówki przyjaznej środowisku naturalnemu oraz zapewnienie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.

Chcemy tworzyć placówkę, która wyposaży przedszkolaków w wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające na sprostanie wymaganiom stawianym w szkole, a także rozwinie w dzieciach aktywność, otwartość i wrażliwość na otaczającą przyrodę, środowisko, w którym żyją oraz potrzeby innych.

Produkty, usługi, marki:

Misja przedszkola:

 • Tworzymy przedszkole przyjazne, które jest miejscem dobrej zabawy i przyjemnego spędzania czasu.
 • Dbamy o harmonijny rozwój dziecka.
 • Stwarzamy każdemu dziecku szansę wszechstronnego rozwoju w miarę jego możliwości.
 • Organizujemy sytuacje edukacyjne sprzyjające rozbudzaniu zainteresowania światem, ludźmi, przyrodą i zjawiskami.
 • Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
 • Zapewniamy życzliwą i bezpieczną atmosferę.
 • Wspieramy i rozwijamy zdolności oraz zainteresowania dzieci.
 • Wyrabiamy poczucie własnej wartości.
 • Stwarzamy ofertę edukacyjną w zakresie poznawania języka obcego, kontaktu z muzyką, plastyką i dziedzictwem kultury.
 • Stwarzamy sytuacje dające możliwość twórczej aktywności dziecka.
 • Zapewniamy odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną.
 • Dbamy o zdrowe, smaczne i estetyczne posiłki.

Wyróżnia nas:

 • Dbałość o środowisko
 • Zaangażowanie w edukację i kształtowanie postaw proekologicznych
 • Konsekwencja w działaniu i dążeniu do celu
 • Przyjazny system praw i obowiązków
 • Dbałość o rozwój każdego wychowanka
 • Stwarzanie dogodnych warunków do zabawy i nauki
 • Dążenie do podwyższania jakości pracy

Bezpłatna oferta przedszkola w zakresie zajęć dydaktycznych:

 • Dla dzieci 3–4 letnich:
  • poniedziałek – kształtowanie mowy i myślenia
  • wtorek –  rozwijanie sprawności ruchowej
  • środa – umuzykalnienie
  • czwartek – kształtowanie pojęć matematycznych
  • piątek – zajęcia plastyczne
 • Dla dzieci 5–6 letnich
  • poniedziałek – kształtowanie mowy i myślenia + umuzykalnienie
  • wtorek – kształtowanie pojęć matematycznych + ćwiczenia gimnastyczne
  • środa – umuzykalnienie + zajęcia plastyczne
  • czwartek – ćwiczenia gimnastyczne + kształtowanie mowy i myślenia
  • piątek – zajęcia plastyczne + kształtowanie mowy i myślenia

Zakres działań logopedy przedszkolnego:

 • przeprowadzenie badań przesiewowych
 • przeprowadzenie szczegółowych badań logopedycznych wśród dzieci wytypowanych do uczestnictwa w terapii; sformułowanie diagnozy
 • przeprowadzenie badań kontrolnych wśród dzieci kontynuujących terapię
 • organizacja i prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych w oparciu o różnorodne metody i strategie terapeutyczne
 • współpraca z rodzicami dzieci
 • współpraca z wychowawcami i kadrą specjalistyczną

Oddziaływania terapeutyczne podejmowane podczas zajęć logopedycznych obejmują:

 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • kształtowanie prawidłowego sposobu oddychania oraz koordynacji oddechu, fonacji i artykulacji
 • doskonalenie percepcji słuchowej, w tym słuchu fonetyczno – fonematycznego i pamięci słuchowej
 • korygowanie wadliwej realizacji poszczególnych głosek
 • upłynnianie mowy
 • wzbogacanie zasobu leksykalnego
 • kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym, leksykalnym, gramatycznym
 • kształtowanie sprawności komunikacyjnej w aspekcie społecznym, sytuacyjnym, pragmatycznym
 • podejmowanie działań kompensacyjnych w zakresie zaobserwowanych dysfunkcji towarzyszących zaburzeniom mowy

Zabawa z językiem angielskim w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 • w grupach dzieci 3-letnich odbywa się dwa razy w tygodniu przez 15 minut,
 • w grupach dzieci 4-letnich dwa razy w tygodniu przez 20 minut,
 • w grupach dzieci 5-6 letnich dwa razy w tygodniu przez 30 minut .
 • Rytmika – zajęcia prowadzi Alicja Lubicz – Sawicka – instruktorka.
 • Zajęcia artystyczne – zajęcia prowadzi mgr Magdalena Koszela.            
 • Religia od 1.10.2021 r. realizowana jest raz w tygodniu w grupach dzieci 6-letnich według deklaracji rodziców.
Powrót: Ursynów > przedszkola
| 74
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin