Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 437

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 437
targeo
ul. Trakt Lubelski 89 04-870 Warszawa
tel.22 277 11 62
Opis firmy i działalności:

Tworząc nową placówkę za nadrzędny cel uważamy stworzenie takiego miejsca, w którym dzieci będą czuły się bezpieczne, akceptowane i rozumiane. Realizacja podstawy programowej MEN powinna opierać się na stosowaniu metod zgodnych z możliwościami dzieci. Tworząc nową placówkę pragniemy poszerzać ofertę edukacyjną o umiejętności i doświadczenie nauczycieli w niej zatrudnionych oraz oczekiwania Rodziców. Chcielibyśmy, aby dzieci miały możliwość w sposób wielozmysłowy poznawać otoczenie. Bogacić swoją wiedzę na temat najbliższego środowiska podczas doświadczeń i zabaw badawczych.

Pragniemy, żeby dzieci nabyły umiejętności związane z radzeniem sobie z emocjami, umiały przewidywać konsekwencje swoich zachowań, a także nauczyły się, na miarę swoich możliwości, radzić sobie w sytuacjach trudnych. Jak już wspomnieliśmy dużą wagę przywiązujemy do wychowania do wartości. Chcielibyśmy, aby dzieci miały świadomość przynależności do rodziny, ojczyzny. Nabyły umiejętności zachowania się w życiu codziennym. Były tolerancyjne, szanowały innych. Za istotne uważamy przygotowanie dzieci do dokonywania przemyślanych wyborów.

Praca z dzieckiem powinna opierać się na odpowiednio dobranym programie wychowania przedszkolnego. Za dominujące w pracy chcielibyśmy uznać metody czynną i aktywizującą. Dziecko w wieku przedszkolnym najszybciej uczy się mając możliwość zdobywania własnych doświadczeń. Podstawową formą aktywności dziecka jest, jak już wspomnieliśmy, zabawa. Za najbardziej, obok zabawy, istotne formy uważam pracę indywidualną i zespołową, zaś dla dzieci starszych także z całą grupą.

Wiemy doskonale, iż Rodzice mogą i powinni być sprzymierzeńcami w procesie wychowawczo – edukacyjnym. To oni wraz ze wszystkimi pracownikami będą tworzyć nowe przedszkole, miejsce bezpieczne i przyjazne dzieciom. Chcielibyśmy, aby współdecydowali o rzeczach ważnych dla nowej placówki, w miarę swoich kompetencji. Uważamy, że Rodzice mają prawo do opiniowania wyboru programu nauczania, organizowania zajęć dodatkowych zgodnych z ich oczekiwaniami, mając na celu poprawę efektywności kształcenia.

Naszym celem jest budowanie atmosfery współpracy, dialogu i zaufania pomiędzy Rodzicami a pracownikami przedszkola. Chcemy wspierać ich w rozwiązywaniu problemów. W miarę możliwości organizować spotkania z nauczycielami, specjalistami mające na celu rozwijanie ich kompetencji wychowawczych.

Pierwsze lata funkcjonowania naszego przedszkola to przede wszystkim tworzenie bazy niezbędnej do realizacji zadań. Początkowo chcielibyśmy się skupić głównie na stworzeniu ciepłych w odbiorze, wyposażonych w zabawki i pomoce dydaktyczne sal zabaw oraz bezpiecznego placu zabaw. Na wypracowaniu cech wyróżniających nowe przedszkole w środowisku wawerskim.

Produkty, usługi, marki:

W pierwszym okresie funkcjonowania przedszkola chciemy skupić się na:

  • czynnościowym nauczaniu matematyki wg metody prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E.Zielińskiej, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kompetencji matematycznych oraz ćwiczenie odporności emocjonalnej i budowanie pozytywnego obrazu samego siebie
  • nauce czytania w oparciu o glottodydaktykę wg metody prof. B. Rocławskiego umożliwiającą indywidualną pracę z dzieckiem zgodnie z jego możliwościami i umiejętnościami
  • pedagogice zabawy Klanza, która umożliwia wprowadzanie do nauczania metod aktywizujących, rozwijających wyobraźnię i pobudzających emocje dając jednocześnie prawo do dowolności udziału, bez rywalizacji, z zastosowaniem różnorodnych form wyrazu
  • prowadzeniu zajęć ruchowych w oparciu o metodę A.Chartanowicz „Wybryki w rytmie muzyki” dających dziecku możliwość rozładowania nadmiaru energii, wyciszenie emocji, ćwiczące koncentrację uwagi oraz rozwijające małą i dużą motorykę

Podstawowe kierunki rozwoju przedszkola to:

  • tworzenie warunków do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju dziecka,
  • rozwijanie jego zdolności, pokonywanie trudności.
Powrót: Wawer > przedszkola
| 96
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin