Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE nr 213

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE nr 213
targeo
ul. Teligi 1 02-777 Warszawa
tel.22 643 75 59
Opis firmy i działalności:

Przedszkole Specjalne Nr 213 zostało powołane w dniu 1 lipca 1990 r. na podstawie Zarządzenia nr 174 z dnia 20 marca 1990 r. wydanego przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Warszawie.

Początkowo przedszkole mieściło się w budynku przy ul. Racławickiej 14, następnie od 1991 roku przy ul. Koncertowej a od roku 2003 na ul. Teligi  1. Dyrektorem przedszkola od września 2006 roku jest Michał Kopiczyński.

Grupy przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością - do grup przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku 3 do 9 lat. W placówce stworzone są warunki do ich wszechstronnego rozwoju w rodzinnej, akceptującej atmosferze. W grupowych zajęciach przedszkolnych mogą brać udział dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem z opóźnionym rozwojem psychoruchowym.

Wychowankowie przyjmowani są do grup przedszkolnych na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, które są wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. W wyznaczonym terminie należy złożyć kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz zgłosić się z wraz z nim na indywidualną konsultację w placówce.

W grupie przedszkolnej jest maksymalnie dziesięcioro uczestników zajęć, z którymi współpracuje nauczyciel – pedagog specjalny i pomoc nauczyciela. Pracę zespołu wspomagają specjaliści: rehabilitant, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej. Zajęcia dla przedszkolaków organizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.

Każdy uczestnik zajęć posiada indywidualny program edukacyjno – wychowawczy dostosowany do jego możliwości, wieku rozwojowego, preferencji, zainteresowań, opracowany na podstawie diagnozy dokonanej przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w placówce. Rodzice dzieci otrzymują program do indywidualnej pracy z dzieckiem w domu.

Oferujemy zabawę i naukę w małych zespołach z zastosowaniem różnorodnych metod pracy sprzyjających rozwojowi psychoruchowemu przedszkolaków. W grupie tzw. „Zerówkowej” przygotowujemy podopiecznych do podjęcia nauki szkolnej. Organizujemy wyjścia do kina, na basen, wycieczki. Przygotowujemy uroczystości, pikniki, zajęcia otwarte z udziałem rodzin wychowanków. W czerwcu organizujemy zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków.

Grupy przedszkolne dla dzieci z autyzmem - do grup przedszkolnych dla dzieci z autyzmem uczęszczają dzieci w wieku 3 do 9 lat. Wychowankowie przyjmowani są do grup na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z rozpoznaniem autyzmu lub zaburzeń ze spektrum autyzmu. Orzeczenia są wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. W wyznaczonym terminie należy złożyć kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz zgłosić się z wraz z nim na indywidualną konsultację w placówce.

W zajęciach grupy przedszkolnej dla dzieci z autyzmem uczestniczy maksymalnie czworo dzieci, z którymi współpracuje nauczyciel – pedagog specjalny i pomoc nauczyciela. Pracę zespołu wspomagają specjaliści: rehabilitant, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej oraz wolontariusze. Zajęcia dla przedszkolaków organizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-12.30 i 12.00 – 17.00.

Dzieciom z autyzmem pomimo ich problemów potrzebny jest kontakt z grupa rówieśniczą. Dzięki terapii prowadzonej w warunkach przedszkola specjalnego może naśladować nowe wzorce zachowań, rozwijać umiejętność zabawy, poznawać normy i zasady społeczne obowiązujące w grupie oraz rozwijać komunikację. Podstawowym celem pracy terapeutycznej jest doprowadzenie do takiej poprawy stanu dziecka z autyzmem, aby mogło ono w przyszłości samodzielnie lub minimalnym wsparciem funkcjonować w masowym/integracyjnym przedszkolu, szkole, a także szeroko rozumianym środowisku społecznym. Dzieci z autyzmem w przedszkolu objęte są całościową i komplementarną terapią stymulacyjno – rozwojową, a codzienne zajęcia indywidualne i grupowe pozwalają im na doświadczenie własnych możliwości i potrzeb.

Podczas typowych aktywności przedszkolnych, takich jak zabawy tematyczne, zabawy plastyczne czy zabawy ruchowe, dzieci uczą się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, skutecznej komunikacji oraz poznają obowiązujące w grupie zasady i normy. Zabawa w grupie zachęca je do współpracy z innymi, a tym samym jest okazją do rozwijania kompetencji społecznych.

Dzieci z autyzmem wymagają specjalnych warunków, których nie spełniają przedszkola masowe i często integracyjne (np. ograniczenie ilości bodźców, dostosowanie systemu komunikacyjnego). Przedszkole Specjalne nr 213 gwarantuje warunki służące zaspokajaniu potrzeb dzieci z autyzmem.

Grupy rewalidacyjno – wychowawcze działające przy naszym przedszkolu przeznaczone są dla wychowanków w wieku od 3 r.ż. do 25 r.ż. z obniżoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz towarzyszącymi sprzężonymi zaburzeniami. Podstawą kierowania dzieci, młodzieży i dorosłych na tego typu zajęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności uczestnika zajęć (głęboki) ze wskazaniemna grupowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

W grupie jest maksymalnie czterech uczestników zajęć, z którymi współpracuje nauczyciel – pedagog specjalny i pomoc nauczyciela. Pracę zespołu wspomagają specjaliści: rehabilitant, psycholog, logopeda oraz grupa wolontariuszy. Zajęcia dla uczestników grup rewalidacyjnych organizowane są codziennie od poniedziałku do piątku i stanowią sześciogodzinny blok.

Celem naszej pracy jest rozwijanie autonomii ucznia, wdrażanie go do funkjonowania społecznego oraz wyposażenie go w takie umiejetności, które pozwola mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby oraz aby mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób: współpraca z logopedą, wykorzystanie komunikacji niewerbalnej, zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych: praca nad samoobsługą, nauka postych czynności życia codziennego (sprzątanie, zakupy, przygotowanie prostych posiłków), zajęcia ruchowe, spacery, basen, mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej inności: wyjścia do kina, teatru, na koncerty, prowadzenie zajęć integracyjnych.

Każdy uczestnik zajęć rewalidacyjnych ma indywidualny program edukacyjno – wychowawczy dostosowany do jego możliwości, wieku rozwojowego, preferencji, zainteresowań. Indywidualizacja to w zasadzie jedyna droga jaka nam towarzyszy w celu uzyskania dobrego kontaktu z uczestnikiem, co jest nie tylko podstawowym celem naszej pracy, ale również stanowi warunek powodzenia edukacji.

Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola objęte są indywidualną terapią logopedyczną. Logopeda rozpoczyna badanie od przeprowadzenia wywiadu z rodzicami lub opiekunami dziecka. Następnie dokonuje wstępnej orientacyjnej oceny stanu dziecka i jego komunikacji. Uwzględnia wyniki badań specjalistycznych (audiologicznych, psychologicznych, foniatrycznych, neurologicznych itp.). Dokonuje wstępnej diagnozy logopedycznej. W dalszej kolejności przechodzi do szczegółowego badania logopedycznego. Badanie kończy się postawieniem diagnozy logopedycznej, po której przystępuje do opracowania, indywidualnie dla każdego dziecka programu terapii logopedycznej.

Produkty, usługi, marki:

Zajęcia z logopedą:

 • Rozbudzenie motywacji do komunikowania się;
 • Poszukiwanie alternatywnych sposobów komunikowania się;
 • Ćwiczenia w rozumieniu mowy;
 • Usprawnienie pracy narządów artykulacyjnych;
 • Usprawnienie funkcji fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego;
 • Ćwiczenia słuchu fonematycznego;
 • Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej;
 • Wywołanie i utrwalenie prawidłowo brzmiących głosek;
 • Wzbogacanie słownika biernego i czynnego.

Zajęcia z psychologiem:

 • Indywidualne zajęcia z psychologiem mają na celu poprawę funkcjonowania dzieci w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Dzieci są diagnozowane, a następnie zostaje opracowany indywidualny program terapeutyczny, dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka. Programy uwzględniają następujące obszary: komunikację (umiejętność wyrażania swoich potrzeb, nawiązywanie kontaktu z otoczeniem), percepcję wzrokową (zdolność uchwycenia uwagi, nawiązywanie kontaktu wzrokowego), umiejętności naśladowania, rozumienie mowy (mowa bierna- rozumienie i wykonywanie prostych poleceń, rozpoznawanie przedmiotów, miejsc, uczuć, kategorii, zaimków, zależności przyczynowo-skutkowych, wskazywanie), umiejętności posługiwania się mową czynną (nazywanie, opisywanie i opowiadanie o obrazkach, przypominanie świeżo przeżytych doświadczeń, odpowiadanie na pytania), język abstrakcyjny (odpowiadanie na pytania „dlaczego”, „jeśli”, określanie nieprawidłowości na obrazkach, przewidywanie wyników zdarzeń, patrzenie z perspektywy innych), umiejętności przedszkolne (dopasowywanie identycznych przedmiotów, obrazków, kolorów, znajomość kształtów i kolorów, rysowanie, kolorowanie, określanie „mniej” i „więcej”, czekanie na swoją kolej, zgłaszanie się do odpowiedzi). Rodzaj zadań z poszczególnych obszarów jest uzależniony od indywidualnych możliwości dziecka.

Rehabilitacja:

 • Rehabilitacja dzieci w naszym przedszkolu odbywa się podczas zajęć indywidualnych w sali rehabilitacyjnej i grupowych- zindywidualizowanych w danej grupie (np. pionizacja, lokomocja w balkoniku, wspomaganie dzieci podczas jedzenia czy zajęć stolikowych).
 • Podczas zajęć z dziećmi wykorzystywane są elementy metod usprawniania ruchowego tj. Metoda Bobath, Metoda Peto, Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) oraz metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (język gestów Makaton, PCS).
 • Do diagnozowania wykorzystujemy różne testy(GMFCS, MACS), karty pacjenta oraz własną obserwację, na podstawie których ustalamy indywidualny program usprawniania dziecka będący częścią IPET (Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego).
 • Badanie wykonujemy na początku i na końcu roku szkolnego w celu dokonania indywidualnej ewaluacji postępów dziecka.

Celem naszej pracy jest:

 • stymulacja rozwoju dziecka niepełnosprawnego,
 • poprawa jego nieharmonijnego rozwoju
 • poznanie sposobów nawiązania kontaktu interpersonalnego z drugą osobą poprzez zabawę oraz naukę,
 • poznanie reguł bycia w grupie- jestem samodzielny, umiem współżyć i współdziałać z innymi,
 • doświadczenie samodzielności i sprawstwa w działaniu,
 • rozwój umiejętności poznawczych,
 • rozwój sprawności i dynamiki ruchowej
 • rozwój koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • poprawa koncentracji uwagi,
 • poprawa umiejętności w obszarze myślenia, mowy, rozumienia i słuchania,
 • poznanie sposobów wyrażania emocji i uczuć dzieci poprzez ekspresję – poznaję siebie i innych,
 • wyrabianiu nawyku współdziałania w grupie.
Powrót: Ursynów > przedszkola
| 98
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin