Wizytówka firmy: RESPONSUM KANCELARIA PRAWNA Radca prawny Rafał Skiba

Kontakt: RESPONSUM KANCELARIA PRAWNA Radca prawny Rafał Skiba
targeo
ul. Grójecka 194/188 02-390 Warszawa
tel.kom.605 323 216
Opis firmy i działalności:

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych, innych klientów instytucjonalnych, jak również na rzecz osób fizycznych. Wyznacznikiem kancelarii są dbałość o kontakt z klientami, zrozumienie ich potrzeb oraz przejrzyste zasady współpracy.

Założycielem kancelarii jest Radca prawny Rafał Skiba, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Uniwersytecie Warszawskim. Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowym środowisku pracy. Arbiter w Sądzie Polubownym przy OIRP w Warszawie. Mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Autor popularnego bloga prawniczego Pieniądze i Prawo.

Produkty, usługi, marki:

Sprawy cywilne:

 • W sprawach związanych z obrotem cywilnoprawnym zapewniamy w szczególności:
  • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego
  • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, ogólnych warunków umów, regulaminów oraz wzorców umownych
  • pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń pieniężnych i niepieniężnych
  • obsługę spraw związanych z ochroną dóbr osobistych
  • obsługę spraw z zakresu prawa rzeczowego
  • obsługę spraw spraw z zakresu umów najmu, pożyczki, kredytu, leasingu i innych stosunków umownych
  • obsługę spraw z zakresu spółek cywilnych
  • pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień
  • obsługę spraw wieczystoksięgowych
  • sporządzanie analiz i opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego

Bankowość i finanse:

 • W sprawach związanych z prawem bankowym i finansowym kancelaria doradza zarówno instytucjom finansowym jak i kredytobiorcom instytucjonalnym oraz indywidualnym. Do usług świadczonych w tym obszarze należą w szczególności:
  • doradztwo prawne w zakresie finansowania oraz innych produktów oferowanych przez banki i inne instytucje finansowe
  • opiniowanie umów kredytowych, umów ramowych, akredytyw, gwarancji i innej dokumentacji
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa bankowego i zobowiązań pieniężnych
  • sporządzanie analiz i weryfikacja zabezpieczeń transakcji
  • negocjowanie, opiniowanie oraz sporządzanie umów zabezpieczających
  • udział w negocjowaniu projektów finansowych
  • strukturyzowanie transakcji finansowych
  • wsparcie prawne w negocjowaniu warunków spłaty długu
  • sporządzanie i negocjowanie umów w przedmiocie obrotu wierzytelnościami
  • wsparcie prawne w dochodzeniu spłaty wierzytelności
  • reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych
  • reprezentowanie stron w postępowaniach prowadzonych przed regulatorami rynku finansowego

Dochodzenie wierzytelności:

 • Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w dochodzeniu niespłaconych wierzytelności zarówno od firm jak i osób fizycznych. Nasza oferta obejmuje m.in.:
  • inicjowanie i prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę
  • sporządzanie wniosków do komornika i wsparcie prawne w trakcie postępowania egzekucyjnego
  • weryfikację potencjalnych form zabezpieczenia wierzytelności oraz możliwości ich wyegzekwowania od dłużnika
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu egzekwowania wierzytelności
  • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty
  • prowadzenie negocjacji w sprawie spłaty zadłużenia
  • sporządzanie ugód sądowych i pozasądowych zawieranych między wierzycielem a dłużnikiem
  • sporządzanie wniosków do komorników i wsparcie prawne w trakcie postępowania egzekucyjnego
  • nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika

Umowy:

 • Oferujemy kompleksową obsługę prawną umów, począwszy od przygotowania projektu umowy, negocjacje, podpisanie oraz nadzór nad jej wykonaniem. Nasza oferta obejmuje w szczególności:
  • analizę, sporządzenie oraz modyfikowanie treści umów
  • analizę, sporządzanie oraz modyfikowanie wzorców umownych oraz regulaminów
  • doradztwo i sporządzanie listów intencyjnych oraz umów przedwstępnych
  • doradztwo i sporządzanie umów o charakterze zabezpieczających (np. zastawy, hipoteki, poręczenia, kaucje, cesje wierzytelności, przewłaszczenia i inne)
  • pomoc prawną w prowadzeniu negocjacji mających na celu zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umowy
  • wsparcie prawne w zakresie prawidłowego wykonania umowy
  • bieżące doradztwo prawne w zakresie praw i obowiązków wynikających z umów
  • przeprowadzanie audytów umów (due diligence)
  • analizę ryzyk prawnych wynikających z umów
  • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie prawa umów
  • pomoc w dochodzeniu wszelkich roszczeń wynikających z umów (np. roszczeń o zapłatę kary umownej, o zapłatę wynagrodzenia, o zapłatę odszkodowania, o zapłatę odsetek za opóźnienie itp.)

Postępowania sądowe i arbitrażowe:

 • Świadczymy pomoc prawną związaną z prowadzeń postępowań przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Oferujemy m.in.:
  • sporządzenie wezwań przedsądowych
  • wsparcie prawne w toku mediacji i negocjacji ugodowych, w tym sporządzanie treści ugód sądowych i pozasądowych
  • pomoc prawną na etapie postępowania zabezpieczającego
  • sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków, zażaleń, sprzeciwów, zarzutów, apelacji oraz skarg w toku postępowań sądowych
  • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi na każdym etapie postępowania
  • reprezentowania klientów przed sądami polubownymi i arbitrażowymi
  • analizę spraw pod kątem wyboru najkorzystniejszej strategii procesowej

Spółki handlowe:

 • Kancelaria świadczy obsługę prawną spółek handlowych, zarówno osobowych jak i kapitałowych. Do zakresu naszych usług z powyższego obszaru należą w szczególności:
  • bieżąca obsługa korporacyjna organów spółek, w tym opracowywanie projektów uchwał zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy
  • organizowanie i prowadzenie posiedzeń organów spółek
  • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
  • prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym
  • pomoc prawna przy zakładaniu spółek, sporządzanie umów i statutów, regulaminów rad nadzorczych oraz zarządów
  • opracowywanie zmian w statutach i umowach spółek
  • doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek
  • przygotowywanie umów zawieranych między wspólnikami i akcjonariuszami
  • reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek oraz zwoływania zgromadzeń wspólników
  • reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących wyłączenia wspólników
  • wsparcie w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek
  • wsparcie prawne w procesie podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji, umarzania akcji oraz nabywania akcji własnych przez spółki
  • wsparcie prawne w związku z rozwiązaniem i likwidacją spółek

Upadłość i restrukturyzacje:

 • Usługi prawne z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego jakie świadczy nasza kancelaria obejmują m.in.:
  • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości
  • sporządzanie pism, wniosków oraz reprezentowanie wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych
  • wsparcie prawne w zakresie opracowania i realizacji układów z wierzycielami
  • doradztwo prawne na rzecz wierzycieli i dłużników w przedmiocie restrukturyzacji zadłużenia
  • doradztwo i wsparcie prawne przy ustanawianiu zabezpieczeń wierzytelności na wypadek ogłoszenia upadłości dłużnika
  • sporządzanie umów i innych dokumentów w toku postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego
  • pomoc prawną w sprawach dotyczących wyłączenie majątku osoby trzeciej z masy upadłości
  • negocjowanie i zawieranie umów z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi
  • reprezentowanie przedsiębiorców i wierzycieli w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
  • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Sprawy pracownicze:

 • Do głównego zakresu usług świadczonych przez kancelarię z zakresu prawa pracy należą m.in.:
  • sporządzanie umów o pracę, umów na czas wykonywania określonej pracy, umów terminowych
  • sporządzanie umów o charakterze cywilnoprawnym
  • sporządzanie kontraktów menadżerskich
  • sporządzanie wypowiedzeń umowy o pracę, porozumień stron o rozwiązaniu umowy o pracę, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń zmieniających oraz porozumień zmieniających
  • doradztwo w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
  • sporządzanie regulaminów wynagradzania i regulaminów pracy
  • doradztwo w zakresie odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników
  • doradztwo w zakresie odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi
  • doradztwo w kwestiach związanych z czasem pracy i urlopami
  • sporządzanie pisma procesowych, w tym pozwów o ustalenia istnienia stosunku pracy, ustalenie zawarcia umowy o pracę, ustalenia treści umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia, o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o odszkodowanie za mobbing, o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
  • reprezentowanie stron przed sądami pracy
  • udział w negocjacjach i mediacjach pomiędzy stronami
Powrót: Ochota > kancelarie
| 600
 
budowadomowjednorodzinnych
Centrum Medycyny Sportowej
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin